Standardbetingelser

Generelle vilkår for Geomatics leverancer

 

1. Opfyldelse af leverancen

1.1 Hvis ikke andet er anført i en særskilt Samarbejdsaftale, udføres leverancen i overensstemmelse med fremsendte tilbud og nedenstående generelle vilkår.

1.2 Er leverancen afhængig af Kundens levering af data, andet materiale eller af informationer, og er der fastsat en frist for leverancen, medfører Kundens forsinkelse med levering heraf uden videre, en udsættelse af den frist eller dato, der er aftalt for Geomatics levering.

 

2. Varighed og gyldighed

2.1 Fremsendte tilbud er gældende i 30 dage. Accept kan afgives på mail, ved bestilling online eller ved tiltrædelse af en Samarbejdsaftale.

2.2 Aftaler om leverancer på mail ophører, når Geomatic har leveret og Kunden ikke har fremlagt eventuel reklamation inden for 14 dage.

2.3 Såfremt Kunden reklamerer, forpligter Parterne sig til gennem forhandling, at forsøge at finde en mindelig løsning, og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes ydelser og services ikke berøres heraf.

2.4 Ændrer Registerejeren for offentligt førte registre sine administrative procedurer eller muligheder for at hjemtage data på en sådan måde, at ændringerne forhindrer Geomatic i at opfylde sine forpligtelser efter denne Samarbejdsaftale, er Geomatic berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.

2.5 I tilfælde af, at Registerejeren for offentligt førte registre, som Geomatic ikke har nogen indflydelse på, ændrer i, eller tilrettelægger registrene, i en sådan grad, at ændringerne eller tilrettelæggelsen af registrene vil påvirke Geomatics mulighed for at levere de aftalte ydelser og services til Rekvirenten, skal Geomatic i videst muligt omfang tilpasse leverancen til de nye vilkår. Dersom Rekvirenten modtager kundetilpassede data og services er Geomatic berettiget til at opkræve Rekvirenten merbetaling for at dække eventuelle omkostninger forbundet med ændringen eller tilrettelæggelsen. Omkostninger afregnes efter medgået tid efter de til enhver tid gældende timesatser fra Geomatic.

 

3. Økonomi

3.1 Kunden betaler for data og services som beskrevet i det fremsendte tilbud.

3.2 Alle priserne er angivet i DKK og ekskl. moms. Betalingsbetingelser er 21 dage netto kontant. Priserne indeksreguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog minimum 3 % årligt.

3.3 Geomatic forbeholder sig endelig ret til at opkræve ekstrabetaling i forbindelse med udførelsen af opgaven udover det, der er fastlagt, dersom dette er forårsaget af forsinkelser, fejl eller mangler i Kundens leverede materiale.

3.4 Ved betaling efter forfaldstid forrentes det forfaldne beløb med rente efter renteloven fra forfaldsdagen til betaling sker.

 

4. Videregivelse af data

4.1 Kunden må ikke videresælge eller videregive data til tredjemand. Videregivelse af rene kontaktoplysninger på etablerede kundeforhold må dog videregives til tredjemand jf. Persondataloven §12.

4.2 Videregivelse af data omfatter enhver form for videredistribution til anvendelse for andre end Kunden, samt ved offentliggørelse på hjemmesider mv. Forholdet gælder uanset om data er samkørt med andre databaser.

4.3 Kunden er dog berettiget til at overlade data til databehandlere, der agerer på vegne af Kunden, såfremt det sker inden for rammerne af det aftalte og i øvrigt er skriftligt godkendt Parterne imellem.

4.4 Publicering af statistikker og analyser baseret på leverede data betragtes ikke som videregivelse, såfremt de pågældende analyser er anonymiserede eller data er væsentlig bearbejdet.

 

5. Databehandling

5.1 Geomatics behandling af data:

  • Geomatic er databehandler for Kunden. I det omfang Geomatic indhenter eller behandler data for Kunden, agerer Geomatic som databehandler og handler alene efter instruks fra Kunden.
  • Geomatic forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kundens data hændeligt kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.
  • Geomatic skal på Kundens anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Efter endt behandling af de pågældende Kundedata, er Geomatic forpligtet til at destruere dem efter anmodning.
  • Geomatic skal underrette Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for Kunden. Sikkerhedsbrud skal meddeles til Kunden uden unødig forsinkelse.
  • Geomatic skal i fornødent omfang bistå ved Kundens opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af personoplysningerne.

5.2 Kundens behandling af data:

  • Kunden er dataansvarlig. Kunden skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles eller anvendes i strid med gældende ret.
  • Anvendelsen af data skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder blandt andet Persondataloven og Markedsføringsloven. Samkøres data leveret under denne aftale med andre databaser, må de samkørte data kun anvendes på de anførte vilkår.
  • Data leveret af Geomatic, kan hos Kunden anvendes i en periode på maksimalt tre måneder. Herefter skal samtlige data slettes fra ethvert medie. Dette gælder dog ikke stamdata på eksisterende eller nye kundeforhold, såsom navne, adresser og telefonnumre.
  • Kunden er forpligtet til at holde data ajourført ved indførsel af passende opdateringer eller gentagne leverancer, herunder særligt i forhold til opdatering med eventuelle markedsføringsbeskyttelse.

 

6. Misligholdelse

6.1 Hvis en af Parterne uretmæssigt bruger data leveret under denne aftale, skal denne misligholdende Part holde den anden Part skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod den ikke-misligholdende Part, opstået som følge af den misligholdende Parts uretmæssige brug af data.

6.2 Rejses der sag mod en af Parterne vedrørende den anden Parts brug af data, skal den misligholdte Part give skriftlig meddelelse herom, og den misligholdende Part overtager herefter sagen og de hermed forbundne omkostninger.

6.3 I tilfælde af Kundens uretmæssige brug af data i aftaleperioden, der ikke falder i overensstemmelse med aftalen, forbeholder Geomatic sig retten til at ophæve aftalen jf. Persondataloven og EU-persondataforordningen.

6.4 Ved mindre uretmæssig brug af data som ikke falder under pkt. 6.3, har Kunden 14 dage til at rette fejlen inden aftalen ophæves.

6.5 Kunden har det fulde ansvar for evt. krav, der skyldes Kundens anvendelse af Geomatics produkter og services.

 

7. Tavshedspligt

7.1 Hver af Parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshedspligt vedrørende ethvert forhold, som Parterne og disses personale måtte få kendskab til hos den anden Part eller hos tredjemand, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur eller omstændighederne i øvrigt er påkrævet eller bliver dem foreskrevet af den anden Part. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens ophør.

 

8. Referenceforhold

8.1 Kunden giver sit samtykke til, at Geomatic må anvende og offentliggøre Kundens navn og logo på Geomatics hjemmeside, samt bidrage som reference til vores kundeforhold direkte eller gennem beskrivelser af samarbejdet inden for rammerne af den af Geomatic leverede ydelse og under hensyntagen til forretningsfølsomme oplysninger, som måtte blive Geomatic bekendt jf. Markedsføringslovens § 23.

8.2 Kunden giver desuden tilladelse til, at Geomatic kan henvise til kundeforholdet ved udtalelser i form af citater og kundehistorier om den af Geomatic leverede ydelse. Forinden offentliggørelse vil Geomatic indhente godkendelse af indholdet fra Kunden.

 

9. Erstatningsansvar

9.1 Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af Geomatic, rettes af Geomatic uden debitering, forudsat at Kunden skriftligt har informeret om fejlene inden 14 dage efter, at opgaven er afsendt fra Geomatic.

9.2 Geomatic er aldrig erstatningsansvarlig for Kundens, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenters indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab eller lignende.

9.3 Geomatic er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler i de leverede data, medmindre sådanne fejl eller mangler direkte kan tilskrives Geomatic. Erstatningsbeløbet er begrænset til værdien svarende til vederlaget for den del af opgaven hvori fejlen er opstået. Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre DKK 1.000.000,-

9.4 I tilfælde, hvor Geomatic er afhængig af en tredjeparts leverance, kan Geomatic ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, hvis forsinkelsen skyldes tredjepartens forhold.

9.5 Geomatic er dog ansvarlig for forsinkelser, der direkte kan tilskrives Geomatics forhold.

 

10. Force Majeure

10.1 Parterne er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt misligholdelsen af nærværende aftale skyldes forhold uden for Parternes kontrol, herunder, men ikke udelukkende begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout. Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af Parternes forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Denne aftale er undergivet dansk ret. Hvis tvistigheder opstået i forbindelse med denne aftale ikke kan løses gennem forhandlinger mellem Parterne, afgøres tvisten af Københavns Byret som værneting.

 

12. Genmæle

12.1 Kunden skal skriftligt indhente Geomatics samtykke såfremt Kunden ønsker at offentliggøre navn, logo eller oplysninger om de leverede services og produkter i offentlige medier såfremt det kan eller giver anledning til at kunne skade Geomatics omdømme og virke.

12.2 Geomatic forbeholder sig retten til at offentliggøre og kommentere leverede analyser, hvis Kunden benytter analysen eller data afledt heraf, på en måde som Geomatic som efter pkt. 12.1 giver anledning til misforståelser, forkerte konklusioner, eller i øvrigt anvendes uetisk.

 

13. Overdragelse

13.1 Hver af Parterne har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Samarbejdsaftale til et selskab, der kontrolleres af Parten eller et med Parten koncernforbundet selskab.

13.2 Enhver Part kan overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand i forbindelse med salg af mere end 50 % af aktiekapitalen til tredjemand.

13.3 Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke.

 

Geomatic a/s

København K, den 11. december 2017.